Conferences

Conferences

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

คุณภาพ ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางศิลปศาสตร์

(Quality, Equality and Diversity in the Liberal Arts)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11  กุมภาพันธ์ 2562

08.00 – 08.30 น.                 ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.                  พิธีเปิด

08.45 – 09.45 น.                 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณภาพ ความเท่าเทียม และความหลากหลาย                                                             ทางศิลปศาสตร์ โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

09.45 – 10.00 น.                 พัก – อาหารว่าง

10.00 – 12.30 น.                 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปศาสตร์กับการสร้างคนที่มีคุณภาพ โดย

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง จากภาษา สู่คุณค่าการเป็นพลเมืองโลก โดย

คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร

อดีตเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็น “ไทย” ใน Liberal Arts โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี

ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.30 – 13.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.                 การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (3 กลุ่ม)

Session 1 ไทยคดีศึกษา  อาณาบริเวณศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม :

ภาษา วรรณกรรม วรรณคดี คติชน ศาสนา
ความเชื่อ โลกทัศน์ของคน ในสังคม

Media & Popular Culture, Cultural Heritage

Session 2 ภาษาอังกฤษ

Translation, ESP (English for Specific Purposes),

CALL (Computer Assisted Language Learning)

Session 3 สารสนเทศศาสตร์

การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม  เครือข่าย                                                                         ความร่วมมือทางสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

16.00 -16.30 น.                             การมอบเกียรติบัตร การมอบรางวัลบทความและโปสเตอร์ดีเด่น
และพิธีปิดการประชุมวิชาการ

16.30 – 18.00 น.                 การสังสรรค์และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.