การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

การสื่อสารเป็นกระบวนการสำคัญทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ สื่อสารกันได้ในสังคมการเรียนรู้  ในขณะที่การสื่อสารทางวิชาการ(scholarly communication) เป็นการสื่อสารของนักวิจัยและนักวิชาการกับผู้อ่านให้เข้าถึงผลงานทางวิชาการได้ การสื่อสารทางวิชาการจึงเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากรอบความเป็นเลิศทางการวิจัย เนื่องจากการสื่อสารทางวิชาการเป็นกระบวนการในการสร้าง จัดเก็บ จัดระบบ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยให้แพร่หลายโดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (open access) องค์ประกอบของการสื่อสารทางวิชาการ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย

1.การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management : RDM)
2.  การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Open Access : OA)
3.  คลังสารสนเทศดิจิทัลและห้องสมุดดิจิทัล (Digital Repository and Digital Library )
4.    มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล (Data Management Standard)
5.  ตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifier : PI)
6.   เครื่องมือวัดผลกระทบของการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication Impact Tools)

 

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสร ี
ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ วิภาวิน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.